home
Activiteiten
Practische info
pedagogie
Binnen- en buitenruimte
Groepsleiding
Ouders
 
Kinderen

 

Ouders

Oudercommissie
Inspectierapporten
Klachtenprocedure
Interne- en externe procedure
Geschillenregeling


Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en de opvang, is het contact met de ouders erg belangrijk.
Voor aanvang van de opvang is er daarom een intakegesprek. Na 6 weken volgt een evaluatiegesprek. Dagelijks vindt er een overdracht plaats, waarbij de pedagogisch medewerker bijzonderheden meldt.

Jaarlijks nodigen we de ouders uit voor een individueel oudergesprek, dit gesprek kan bij behoefte aan uitwisseling of zorgen ook eerder aangevraagd worden door de pedagogisch medewerker of door de ouders/verzorgers zelf.
Minimaal 1 keer per jaar is een ouderavond en zijn er informele feestelijke momenten, zoals de jaarlijkse Lenteborrel.
Aan het einde van de opvang vragen wij ook een afscheidsgesprek met de ouders aan.

Oudercommissie top

Zoals elke BSO heeft ook Lotus een oudercommissie. Deze bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ouders. Op dit moment zijn er 4 ouders:

1. Sjoerd van Loon ( vader van Rim)
2. Renate Schoemaker (moeder van Joris ,Olaf en Kiki)
3. Christa van Essen ( moeder van Jonas en Noud)
4. Sapphira Vermeulen ( moeder van Aurelius en Novalie)

De oudercommissie volgt en adviseert het beleid en de gang van zaken binnen de opvang.

Inspectierapporten top

Alle ouders kunnen inspectierapporten inzien. Het rapport ligt ter inzage op de groep. De dienstdoende pedagogisch medewerker weet ervan. Tevens zijn deze rapporten zichtbaar in het register kinderopvang http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Inspectierapport 21 december 2023

 

Klachtenprocedure top

BSO Lotus vindt professionaliteit en kwaliteit van haar kinderopvang belangrijk. Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die we hebben. Immers u vertrouwt uw kind aan onze zorg toe. Wij vinden het dan ook van groot belang dat u uw kind met een gerust hart aan de zorg van onze medewerkers kunt overlaten. Desondanks kunnen zich momenten of situaties voordoen die leiden tot zorg of ontevredenheid en waar u een klacht over zou willen uiten.

Bij klachten houdt men zich aan de volgende regels:

1. geen klachten of irritatie bespreken in het bijzijn van de kinderen;
2. geen boosheid of irritatie uiten in het bijzijn van de kinderen;
3. de oudercommissie is geen klachtencommissie;
4. maak een afspraak met de direct betrokken persoon om wie de klacht gaat;
5. wees respectvol naar elkaar.

Indienen van klacht en interne procedure

Bij klachten aangaande beleid, een gedraging van medewerkers jegens een ouder of kind en klachten aangaande de overeenkomst tussen BSO Lotus en de ouder, dient de ouder de klacht schriftelijk in te dienen. Zodra deze klacht bij de betrokkene(n) is, wordt de klacht vertrouwelijk en zorgvuldig onderzocht en de ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling. De klacht wordt uiterlijk zes weken na indiening schriftelijk en met reden omkleed oordeel op de klacht door medewerker/directie van BSO Lotus afgehandeld. In het oordeel staat een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd zijn.

Externe procedure top

In geval er geen overeenstemming bereikt wordt of men wil direct verder, kan men zich met klachten en geschillen wenden tot het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies www.degeschillencommissie.nl voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Het klachtenloket is voor vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen informatienummer 0900-1877. Tevens bereikbaar via e-mail: : info@klachtenloket-kinderopvang.nl. Nadere informatie is te verkrijgen via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Verslaglegging

BSO Lotus krijgt jaarlijks een brief met de klachten die extern gemeld zijn bij het klachtenloket. Als er geen externe klachten zijn gemeld dan hoeft er geen klachtenverslag gemaakt te worden. Maar aangezien wij graag een overzicht hebben met alle klachten en feedback maken wij evengoed jaarlijks een klachtenverslag. Mochten er wel extern klachten zijn gemeld dan zijn we verplicht het klachtenverslag voor 1 juni van het daaropvolgende jaar naar de GGD te sturen. Bij BSO Lotus is het klachtenverslag voor ouders in te zien in de map “informatie voor ouders” op de groep.

Vertrouwenspersoon

Indien u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek waarin u iets wilt bespreken dat u niet met de direct betrokkenen kan of wil doen, dan kunt u de vertrouwenspersoon van BSO lotus contacteren. Zij heeft de plicht tot geheimhouding en kan u adviseren wat te doen met uw problemen, zorgen of klachten. U kunt Bettina Wolfenter, coördinator/directeur van een kinderdagverblijf in Amsterdam, bereiken op 0644812698.